OD PRIRODE NA DAR - nije samo slogan naše firme već i ideja vodilja i poslovni pristup vođen brigom o našim potrošačima, njihovim porodicama i celokupnom eko sistemu.

Prekomerna, nekontrolisana, često i nestručna upotreba hemijskih inputa (đubriva i sredstava za zaštitu bilja) u poljoprivrednoj proizvodnji, sa namerom ostvarivanja što viših prinosa i profita, uzrok je permanentnog umanjenja kvaliteta i plodnosti zemljišta. Pored toga, često se zanemaruje kvalitet i bezbednost hrane po zdravlje ljudi i životinja, kao i osnovni principi zaštite ekosistema i agroekosistema. Organska poljoprivreda, kao sistem gazdovanja koji teži etički prihvatljivoj, ekološki čistoj, socijalno pravednoj i ekonomski isplativoj poljoprivrednoj proizvodnji efikasno rešava ove probleme, jer nudi humaniji način proizvodnje hrane, tj. u prvi plan stavlja zdravlje čoveka i poštuje prirodnu ekološku ravnotežu izbegavajući zagađivanje okoline.
Poslovni koncept EKO DAR rezultat je vizije dvojice mladih entuzijasta vođenih željom da se bave proizvodnjom organskih oplemenjivača zemljišta (prirodnih đubriva), organskih supstrata kao i drugih organskih preparata koji bi potrošačima omogućili visoko kvalitetne i cenovno pristupačne proizvode koji su u saglasnosti sa principima organske poljoprivrede.

Proizvodna radnja EKO DAR zvanično je registrovana i otpočela sa radom marta 2013 godine.

Osnovna delatnost firme je uzgoj crvene kalifornijske gliste, proizvodnja i plasman visokokvalitetnog organskog humusa - glistenjaka i organskih preparata.
Sedište naše firme je u Apatinu, Republika Srbija.
Težnja da našim kupcima ponudimo proizvode koji su u saglasnosti sa principima zaštite životne sredine i organske poljoprivrede dovela je naše proizvode na Listu registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i organskih supstrata koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. (Zvaničnu Listu možete preuzeti u sekciji Preuzimanje).
Zvaničnu analizu naših proizvoda izvršio je Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu i zarad transparentnosti poslovanja i izgradnje odnosa sa našim klijentima koji će se zasnivati na poverenju rezultati analize su dostupni na našem web sajtu (u sekciji Preuzimanje).
Naša dva osnovna proizvoda sa kojima smo započeli proizvodnju i osvajanje tržišta i po kojima smo među potrošačima postali prepoznatljivi su Organski oplemenjivač zemljišta - HUMUS GLISTENJAK EKO DAR i organski supstrat - SUPSTRAT EKO DAR.