SUPSTRAT EKO DAR je visoko kvalitetno organsko đubrivo i predstavlja mešavinu humusa glistenjaka - produkta prerade stajnjaka i organskih otpadaka koju vrši crvena kalifornijska glista, treseta i zeolita, tamne je boje i bez mirisa.
Supstrat je sastavljen od organskih jedinjenja i bakterija koje pomažu dalje razlaganje okolnog tla. Supstrat u sebi ne sadrži nikakve hemijske aditive, patogene klice i otrovne elemente.
Kao takav idealan je za upotrebu u voćarstvu, povrtarstvu, cvećarstvu, hortikulturi i šumarstvu.
Namena: U setvi, rasađivanju i sejanju, za proizvodnju rasada i gajenje povrća, voća, cveća i drugog hortikulturnog bilja.
Upotreba: Nasipanjem supstrata u odgovarajuće sudove (kontajnere,saksije i sl.).
Nema ograničenja u primeni.

UPOTREBOM SUPSTRATA NA BAZI HUMUSA GLISTENJAKA OBOGAĆENIM ZEOLITOM I TRESETOM POSTIŽE SE:

1. BOLJI RAST I RAZVOJ BILJAKA 4. VEĆA OTPORNOST BILJAKA NA BOLESTI I SUŠU
2. POVEĆANJE MASE KORENA I LISTA 5. POVEĆANJE BROJA I VELIČINE PLODOVA I CVETOVA
3.POBOLJŠANJE STRUKTURE TLA 6. LEPŠI IZGLED BILJKE

Hemijski sastav supstrata:
N = 50 - 150 mg/l
P2O5 = 80 - 300mg/l
K2O = 100 - 400mg/l
Soli  < 3g/l
pH = 5,0 - 6,5
vododrživost 300 - 700%

Za razliku od ostalih dostupnih supstrata na domaćem tržištu (proizvedenih od strane domaćih i inostranih proizvođača) koji predstavljaju kombinaciju više vrsta treseta (najčešće svetli i tamni) SUPSTRAT EKO DAR predstavlja jedinstveni proizvod, spravljen po jedinstvenoj recepturi jer osnovu ovog preparata predstavlja HUMUS GLISTENJAK EKO DAR, proizveden na sopstvenoj farmi kalifornijskih glista, obogaćen tresetom i zeolitom koji pojačavaju korisno dejstvo na rast, razvoj i zaštitu biljaka.  

NAUČNE ČINJENICE O ELEMENTIMA SUPSTRATA:

 Humus glistenjak

Lumbrihumus (humus glistenjak) je najkvalitetnije prirodno ekološko visokovredno organsko đubrivo, dobijeno iz organskog otpada preradom crvenih kalifornijskih glista – idealno za upotrebu u plasteničkoj, povrtarskoj, cvećarskoj i voćarskoj proizvodnji.
Biljke tretirane glistenjakomsadrže i do sedam puta više vitamina C od onih koje su tretirane veštačkim đubrivom. Takođe biljke koje se tretiraju glistenjakom se mnogo brže i bolje razvijaju, zdravije su i otpornije na sušu, listovi su krupniji od onih tretiranih veštačkim đubrivom, cvetovi su mnogobrojni a plodovi krupniji, brže sazrevaju i potrebna im je neuporedivo manja hemijska zaštita, visina biljaka je veća za 20-30% a sadržaj askorbinske kiseline u plodovima znatno raste ako su biljke tretirane supstratom glistenjaka.

Humus glistenjak je izuzetno bogat organskim jedinicama potrebnim za rast i razvoj svih biljnih vrsta kao što su azot, fosfor i kalijum kao i oligoelementima kao što su magnezijum, selen, cink, bor, gvozđe, kalcijum i sumpor koji deluju kao biokatalizatori potpomažući iskoristljivost hranjivih materija u svim uslovima.

Sitnomrvičasta struktura glistenjaka pokazuje mnoge prednosti u odnosu na peščanu strukturu, koja ne može da vezuje hranjive materije za sebe ili glinastu koja kada se navlaži zarobljava hranjive materije u masu nalik betonu uz to ne propuštajući ni vazduh.
Istovremeno sitnomrvičasta struktura vezuje količinu vode i do 2 puta svoje težine, omogućujući da ona bude dostupna biljkama onda kada im je i potrebna, dok eventualni višak vode lako pronalazi put čineći ga odličnim drenažnim slojem.
Slična je stvar i sa kiseonikom, koji koristi sitnomrvičastu strukturu da prodre do korena,
a on predstavlja jedan od esencijalnih faktora za kvalitetan razvoj korenovog sistema.
Glistenjak takođe vezuje štetne materije za sebe ako ih ima u preegzistirajućem zemljištu ili ukoliko se pojave kasnije. Sitnomrvičasta struktura mu omogućava da veže za sebe štetne materije kao što su teški metali, prevodeći ih u nerastvorljivi oblik, gde će se tako vezani manje otpustati u tlo, smanjujući njihovu štetnu koncentraciju.

Svim ovim svojstvima glistenjak popravlja kvalitet zemljišta čineći ga pogodnim za sadnju svih biljnih vrsta. Tamna boja glistenjaka obasjana sunčevim zracima u proleće doprinosi bržem zagrevanju tla te se na taj način podstiče klijanje iz semena, kao i brži razvoj biljaka usled ubrzanja svih biohemijskih procesa.

Treset

Treset predstavlja prirodnu tvorevinu koja nastaje kada se organski materijal biljnog porekla nagomilava u uslovima velike vlažnosti. Tresetom se smatra sloj deblji od 30 cm, sa sadržajem specifične forme tresetnog humusa.
Svetli treset ima ulogu prirodnog sunđera (zadržava vodu 300 puta više od svoje zapremine), sačinjen je od sfagnuma, trske ili šaša. Ima značajnu ulogu u provetravanju supstrata jer nema sposobnost razlaganja i potpuno je neosetljiv na bolesti i uglavnom ga sve biljke dobro podnose. Koristi se u srazmeri od 25-35% u različitim supstratima, ukoliko se koristi u mešavini za setvu ili presađivanje može se dodati i od 50%.

Treset se sastoji se od manje ili više raspadnutih mahovina iz roda SFAGUM (Sphagnum). Najčešće se koristi za poboljšanje vodno-vazdušnog režima kod teških i zbijenih, a naročito je pogodan na izrazito hladnim zemljištima. Dodavanjem treseta zemljištu pospešuje se razvoj korenovog sistema, čime se omogućava bolja ishrana biljaka. Pored toga treset sadrži kompleks materija koje svojim dejstvom na biljni organizam aktiviraju životne procese. Koristi se u čistom stanju ili kao mešavina sa baštenskom zemljom i peskom. Bogat je mineralnim materijama neophodnim za rast biljaka. Slabo kisele je reakcije (pH vrednost kreće se od 6,5 do 7,5) pa je pogodan za uzgoj većine biljaka kojima odgovara neutralno do slabo kiselo zemljište.

Zahvaljujući svojim fizičkim osobinama da apsorbuje vodu i postepeno je otpušta zajedno sa hranljivim materijama poboljšava vazdušni režim zemljišta, volumen pora kao i rastresivost supstrata. Rezultati se ogledaju u većoj klijavosti, bržem rastu biljke, sazrevanju kvalitetnijeg i zdravijeg ploda kao i ranijeg plodošenja, smanjenoj upotrebi zaštitnih sredstava. Treset se dodaje humusu i kompostu između 25-30% u odnosu na količinu prilikom spravljanja supstrata. Takođe sadrži neophodne elemente za razvoj biljaka: Magnezijum, Kalijum i Kalcijum.

Zeolit

Ovaj mineral je prirodni produkt nastao hemijskom reakcijom lave i morske vode. Mineral zeolit se ne moze naći na svim mestima na planeti vec samo tamo gde su u datom momentu postojali idealni uslovi za odvijanje ovakve vrste reakcije. Znači, karakteristična reakcija vrelih vulkanskih minerala i soli iz mora zaslužna je za nastanak minerala sa neverovatnim karakteristikama.
Šta je ono sto zeolit čini toliko jedinstvenim?
Ovaj mineral ima veoma interesantnu strukturu i pod mikroskopom njegov izgled podseća na kavez. Zeolit je jedan od retkih minerala u prirodi sa negativnim nabojem. U kontaktu sa pozitivno nabijenim toksičnim materijama ponaša se kao magnet koji ih privlači, a zatim i kao sunđer koji ih upija u svoju rešetkastu strukturu.
Kao sto je opisano zeolit ima specifičnu sposobnost da u svoju kristalnu trodimenzionalnu strukturu, koju čine međusobno povezane šupljine usisava toksične supstance iz različitih podloga (tlo, voda, biljni, životinjski i ljudski organizam). Pod toksičnim elementima se podrazumevaju od najbezazlenijih pa sve do onih najopasnijih kao sto su teški metali (živa, olovo, arsen ...) i radioaktivne čestice.

Primena zeolita u poljoprivredi:

Pošto ima svojstvo da pročišćava zemljište sve cešće se koristi u poljoprivredi, pogotovo u proizvodnji organske hrane. Zemljište obogaćeno zeolitom osim toga sto je rasterećeno otrova, postaje rastresito, bogatije mineralima i duže zadržava vlagu u sebi. Na taj način biljka bolje napreduje i daje zdravije plodove.
Zeolit se koristi i kao sredstvo za pročičćavanje vode.
Ovaj mineral ima veliki značaj u dekontaminaciji radioaktivnog područja jer kao sundjer upija radijaciju ukoliko se prostre preko kontaminiranog zemljišta.
Zeolit zahvaljujući, specifičnoj strukturi, stepenu čistoće i uspostavljene veze sa makro i mikro elementima stvara otimalne fizičko-hemijske uslove za razvoj višegodišnjih biljaka.
Ovaj proizvod omogućava održavanje optimalnog režima ishrane, vlage u zemljištu kao i regulisanju fizičko-mehaničkih osobina zemljišta u jamama za sadnju mladih biljnih vrsta.
Pri sadnji voća i vinove loze povećava se prijem kalemova, rast i razviće korena i lastara. Doprinosi skraćenju intervala od sadnje do dobijanja prinosa. U periodu pune rodnosti povećava prinos i kvalitet voća i vinove loze ne utičući na remećenje odnosa sadržaja i ukupnih kiselina kao i nutritivnih elemenata.
Primena ovog proizvoda naročito je opravdana na zemljištima lakšeg mehaničkog sastava (peskovita) gde je stepen zadržavanja vlage i hranljivih elemenata nizak.
Đubriva/preparati sa zeolitskim tretmanom:

  • U svetu uspešno zamenjuju pogubna azotna đubriva, dok u Srbiji bogatoj zeolitima to još nije slučaj. Zeolitska  đubriva ne samo da ekološki čiste, oplemenjuju zemlju, omogućavaju efikasniju, zdraviju poljoprivredu, sa daleko većim prinosima i mnogo kvalitetnijim proizvodima  nego i sprečavaju prodiranje opasnih materija u vodotokove;
  • Sadrže neophodne elemente za razvoj i rod  biljaka, povrća, voća: magnezijum, kalijum i kalcijum. Zbog dugotrajnog dejstva zeolita na đubrivo snižavaju se doze mineralnog đubriva, te otpada neophodnost čestih prihranjivanja.

Melioracioni učinak zeolita na zemljište je višestruk:

  • Poboljšavaju se fizičko mehaničke osobine zemljišta, povezuju se hidroksidi gvožđa, uvećava šupljikavost, vazdušna i vodena propustljivost zemljišta;
  • Povećavaju se desetostruko apsorpcione sposobnosti peskovitih, lakih, busenasto neplodnih i suvih šumskih zemljišta;
  • Smanjuje količinu vode potrebne za irigaciju zemljišta do 35% i zadržava vlagu i azot u podlozi. Time ne samo da poboljšava ishranu biljaka nego i čuva kvalitet vode u zemljištu;
  • Povećava sposobnost zadržavanja vode u zemljištu, stvara važnu rezervu vlage u zemljištu koja ne isparava i ne premešta se u niže slojeve. Voda u sekundarnim porama zeolita se ne zamrzava što povećava otpornost biljaka na mraz;
  • Obezbeđuje svežinu i atraktivnost travnjaka u javnim parkovima i golf terenima;
  • Ima izvanredan učinak u komercijalnom cvećarstvu, odgajanju kućnog, vrtnog cveća.